STATUT STOLNOTENISKOG SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

STOLNOTENISKI  SAVEZ  ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE

S T A T U T
STOLNOTENISKOG  SAVEZA  ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE

    Dugo Selo, 17. rujan 2015. godine
Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), članka  46. i 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Stolnoteniskog saveza Zagrebačke županije, na svojoj sjednici održanoj 17. rujan 2015. godine, donosi

S T A T U T
STOLNOTENISKOG  SAVEZA  ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE

1.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1)  Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, zastave, o ciljevima i području djelovanja Stolnoteniskog saveza Zagrebačke županije, ( u daljnjem tekstu: Savez) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se osiguravaju ciljevi, kao i gospodarske djelatnosti koje se obavljaju sukladno zakonu, način osiguravanja javnosti rada, članstvo Saveza, tijela Saveza, djelokrug i način rada, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa razvoja stolnog tenisa u Zagrebačkoj županiji, prestanku postojanja Saveza, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slUčaju prestanka postojanja Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.
(2)   Stolnoteniski savez Zagrebačke županije je zajednica stolnoteniskih klubova i ostalih pravnih osoba koje obavljaju stolnotenisku djelatnost u Zagrebačkoj županiji.
(3)   Riječi i pojmovi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.
Savez je osnovan 30. studenog 2005. godine, u Velikoj Gorici pod nazivom Stolnoteniski savez Zagrebačke županije.

Članak 3.
(1)  Naziv Saveza je: Stolnoteniski savez Zagrebačke županije
(2)  Skraćeni naziv Saveza je: STSZŽ.
(3) Pored naziva na hrvatskom jeziku, Savez će u međunarodnim odnosima rabiti naziv na engleskom jeziku: Table tenis Association of Zagrebacka county, odnosno skraćeni naziv TTAZC.

Članak 4.
(1)  Savez djeluje na području Zagrebačke županije, Republika Hrvatska.
(2)  Sjedište Saveza je u Dugom Selu, Đure Dubenika 2.

Članak 5.
(1)  Savez ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.
(2)    Savez je neprofitna pravna osoba.

Članak 6.
Savez se može udruživati u domaća i međunarodna sportska udruženja kad je to od interesa za stolni tenis u Zagrebačkoj županiji i kad je u skladu s pozitivnim propisima, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i međunarodnim sportskim pravilima.

Članak 7.
(1)  Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.
(2)  Ustrojstvo Saveza kao i njegovo djelovanje sukladno je odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama, te drugim odredbama viših sportskih tijela ili drugih pravnih subjekata čiji je Savez član.

Članak 8.
(1)  Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza.
(2) U određenim okolnostima i za pojedine poslove Predsjednik može ovlastiti i treće osobe za predstavljanje i zastupanje Saveza isključivo pismenom punomoći koja ujedno određuje ovlasti i opseg predstavljanja i zastupanja.

Članak 9.
(1)  Savez ima pečat.
(2) Pečat Saveza je pravokutnog oblika. U središtu pečata ispisan je tekst: STOLNOTENISKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.
(3)  Upotreba i čuvanje pečata utvrđuje se Uputom koju donosi Izvršni odbor Saveza, a provodi je tajnik Saveza.

Članak 10.
(1)  Savez ima znak i zastavu, čiji se način i upotreba i zaštita određuje odlukom Izvršnog odbora Saveza.
(2)  Znak Saveza ima oblik grba. Na gornjem dijelu nalazi se grb Zagrebačke županije, ispod su dva reketa (crveni i crni) s bijelom lopticom, a uz rub je natpis: STOLNOTENISKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.
(3)  Zastava Saveza je bijele boje sa znakom Saveza u sredini.

Članak 11.
U Savezu nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka.

Članak 12.
(1)  Rad Saveza je javan.
(2)  Javnost rada ostvaruje se:
⦁    dostavljanjem dokumenata za raspravu i odlučivanje svim članicama i drugim tijelima i        organizacijama kojima je to od interesa,
⦁    izvješćivanjem medija i drugih sredstava javnog priopćavanja,
⦁    dostavljanjem zapisnika sa sjednica tijela Saveza svim članicama Saveza,
⦁    objavom Statuta, dokumenata, odluka i općih akata, priopćenja te ostalih važnijih odluka tijela Saveza na mrežnim (web) stranicama Savez.
(3)  Na sjednicama tijela Saveza sudjeluju ovlašteni delegati te izabrani članovi pojedinih tijela Saveza. Na sjednicama tijela Saveza mogu biti pozvani i gosti i treće osobe bez prava u donošenju odluka i zaključaka.

2.  CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST SAVEZA
2.1. CILJEVI SAVEZA
Članak 13.
Ciljevi Saveza su da djelovanjem pridonosi:
⦁    razvitku i promicanju stolnog tenisa na području Zagrebačke županije
⦁    poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa
⦁    razvitku stolnoteniskih aktivnosti djece i mladeži, te rekreativnih aktivnosti građana, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama,
⦁    promicanju odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje stolnim tenisom,
⦁    sveukupnom materijalnom razvoju stolnog tenisa na području Zagrebačke županije,
⦁    širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

2.2. DJELATNOST SAVEZA

Članak 14.
(1)  U ostvarivanju svojih ciljeva Savez obavlja sljedeće djelatnosti:
⦁    utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja stolnog tenisa na području Zagrebačke županije,
⦁    promiče i potiče stolnoteniski sport, osobito stolni tenis djece i mladeži, osoba sa invaliditetom i osoba s posebnim potrebama,
⦁    usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta i sa Strategijom razvoja sporta Zagrebačke županije, osobito sport djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama,
⦁    obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa sporta i Strategije razvoja sporta Zagrebačke županije, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta,
⦁    objedinjuje i usklađuje stolnoteniske aktivnosti te sudjeluje u izradi prijedloga Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije i skrbi o njegovom ostvarenju te podnosi izvješća o realizaciji programa,
⦁    skrbi o vrhunskim stolnotenisačima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja,
⦁    sudjeluje u  ostvarenju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša,
⦁    sudjeluje u ostvarenju programa i politike Nacionalnog vijeća za sport, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog para olimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih,
⦁    skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata,
⦁    sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih kadrova,
⦁    prati dodjelu sredstava i način njihova korištenja,
⦁    transverira financijska sredstva članicama Saveza iz Programa javnih potreba sporta usvojenog na Skupštini Saveza na žiro račun svake članice po dobivanju transvera od strane Zagrebačke županije,
⦁    obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom.

Članak 15.
(1)  Radi ostvarivanja svoje djelatnosti, posebice skrbi o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu i provođenju ukupnih sportskih djelatnosti, Savez usklađuje aktivnosti svojih članova u donošenju sportskih programa, osobito Programa javnih potreba u sportu i njihovu provođenju.
(2)  Savez radi ostvarenja svoje djelatnosti surađuje s nadležnim tijelima Zagrebačke županije u svim poslovima u svezi s utvrđivanjem i ostvarenjem politike razvoja sporta naše županije, planiranjem i ostvarivanjem javnih potreba, gospodarenjem sportskih objekata i drugim poslovima utvrđenim zakonom i drugim propisima.
(3)  Savez osobito surađuje s ministarstvom nadležnim za djelatnost sporta, Hrvatskim olimpijskim odborom i Zajednicom športskih udruga i saveza Zagrebačke županije radi zajedničkog ostvarivanja programa od zajedničkog interesa te s Hrvatskim Stolnoteniskim Savezom i drugim stolnoteniskim udrugama gradova i županija u Republici Hrvatskoj.

2.3. GOSPODARSKA DJELATNOST SAVEZA
Članak 16.
(1)  Gospodarske djelatnosti Saveza su:
⦁    izdavačka djelatnost, sukladno posebnim propisima
⦁    marketinške djelatnosti, sukladno posebnim propisima
⦁    organizacija događanja i manifestacija, sukladno posebnim propisima
⦁    organizacija tečajeva i seminara, u skladu sa posebnim propisima
(2)  Savez može povremeno izdavati publikacije, knjige, informativne filmove, video – vrpce, dijapozitive, fotografije, biltene, letke, plakate i druge tiskovine, sukladno posebnim propisima.
(3)  Savez može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu, druge gospodarske subjekte uz suglasnost Zagrebačke županije, a uzajamne odnose urediti ugovorom. Odluku o osnivanju navedenih pravnih subjekata donosi Skupština Saveza.
(4)  Savez gospodarske djelatnosti može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Savez ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Saveza utvrđenih ovim Statutom.

3.  ČLANSTVO U SAVEZU
Članak 17.
Članovi Saveza su sportske stolnoteniske udruge, trgovačka društva i ustanove koje obavljaju sportsku stolnotenisku djelatnost, a prihvaćaju ovaj Statut i opće akte Saveza.

Članak 18.
U Savez se mogu učlaniti druge pravne osobe opisane u članku 17. ovog Statuta ako su članice Hrvatskog Stolnoteniskog Saveza ili drugih udruga, udruženih u Hrvatski olimpijski odbor ili ako obavljaju djelatnost od značaja i interesa za stolni tenis Zagrebačke županije.

Članak 19.
Sportska udruga odnosno druga pravna osoba čija je djelatnost od značaja i interesa za stolni tenis u Zagrebačkoj županiji da bi postala članica Saveza, uz zahtjev za učlanjenje mora dostaviti:
⦁    odluku tijela upravljanja o učlanjenju u Savez;
⦁    izjavu o prihvaćanju ovog Statuta i njime utvrđenih zajedničkih ciljeva i djelatnosti;
⦁    presliku rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u Registar udruga i dokaz o upisu u Registar sportskih djelatnosti;
⦁    presliku rješenja nadležnog tijela Ministarstva financija i dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija;
⦁    presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta – udruge u NKD – u;
⦁    presliku Statuta udruge, odnosno akta o osnivanju druge pravne osobe;
⦁    pozitivno mišljenje Hrvatskog Stolnoteniskog Saveza, odnosno, odgovarajuće udruge, udružene u Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski para olimpijski odbor ili Hrvatski športski savez gluhih;
⦁    podatke o članstvu, ustrojstvu i djelatnosti te program rada;
⦁    podatke o osobama ovlaštenim za predstavljanje i zastupanje;
⦁    podatke o sportskim objektima, opremi, stručno osposobljenim osobama i izvorima novčanih sredstava potrebnim za obavljanje djelatnosti.

Članak 20.
(1) O primanju u članstvo u Savezu odlučuje Skupština Saveza na prijedlog Izvršnog odbora. Izvršni odbor po potrebi može imenovati posebnu komisiju za provjeru i obradu podataka koje udruga odnosno druga pravna osoba dostavlja temeljem odredbe članka 19. ovog Statuta.
(2)  Izvršni odbor može odbiti zahtjev za prijem u članstvo udruge iz članka 17. ovog Statuta ako ocijeni da ista ne ispunjava uvjete propisane Zakonom ili ovim Statutom, odnosno općim aktima Saveza, zatražiti otklanjanje nedostataka u podnesenom zahtjevu ili donijeti odluku za prijem u članstvo Saveza. Izvršni odbor će podnositelju zahtjeva odrediti rok, koji ne može biti duži od 60 dana, da otkloni nedostatke zbog kojih ne bi mogao biti predložen za primitak u članstvo Saveza.
(3)  Odluka Skupštine Saveza o primanju u članstvo iz stavka 1. ovog članka je konačna.
(4) Savez vodi popis svojih članica, a tajnik je zadužen za ažuriranje evidencije članica Saveza, svakodobni uvid i davanje podataka o aktualnom članstvu u Savezu.
(5)  Popis članica vodi se elektronički, a za svaku članicu Saveza obavezno sadrži:
⦁    podatak o nazivu članice
⦁    OIB članice
⦁    datum pristupanja Savezu
⦁    kategoriju članstva
⦁    datum prestanka članstva (za one članice koje nisu više članice Saveza)
(6)  Popis članica Saveza mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 21.
Kategorije članstva Saveza su:
⦁    članice Saveza koje participiraju u Programu javnih potreba u sportu Zagrebačke županije i planu sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu Zagrebačke županije,
⦁    novoformirane stolnoteniske udruge, koje ne participiraju u programu javnih potreba u sportu Zagrebačke županije i planu sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu Zagrebačke županije,
⦁    stolnoteniski klubovi koji ne participiraju u Programu javnih potreba u sportu Zagrebačke županije i planu sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu Zagrebačke županije, a u članstvu su Saveza više od dvije godine,
⦁    trgovačka društva i ustanove koje obavljaju stolnotenisku djelatnost, odnosno pravne osobe koje obavljaju djelatnost od značaja i interesa za stolni tenis Zagrebačke županije.

Članak 22.
(1)  Članice imaju pravo:
⦁    predlagati, birati i biti birani u tijela Saveza,
⦁    sudjelovati u radu stručnih tijela Saveza,
⦁    sudjelovati na stručnim savjetovanjima i tečajevima sukladno općim aktima Saveza,
⦁    biti informirane o svim relevantnim zbivanjima dostupnim Savezu.

(2)  Obveze članica su:
⦁    aktivno sudjelovati u realizaciji pojedinih dijelova plana rada Saveza prihvaćajući dužnosti priređivača ili domaćina pojedinih natjecanja i akcija predviđenih planom Saveza kao i općim aktima;
⦁    uredno podnositi tražena ili propisana izvješća;
⦁    uskladiti Svoj Statut i opće akte sa ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza;
⦁    druge obveze koje odredi Skupština i druga tijela Saveza.

Članak 23.

(1)  Kad članica Saveza u svom djelovanju ne ostvaruje ciljeve i zadaće radi kojih je osnovana, ako svojim djelovanjem krši zakon ili ne postupa sukladno Statutu i općim aktima Saveza, Izvršni odbor Saveza, mora upozoriti članicu na nedostatke u radu i predložiti da se oni otklone.
(2)  Ako udružena članica i nakon upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, odnosno ako ukazane nedostatke ne otkloni, Izvršni odbor ima obavezu predložiti istu za isključenje iz članstva na prvoj redovnoj sjednici Skupštine Saveza.

Članak 24.
(1)  Članstvo u Savezu prestaje:
⦁    brisanjem članice iz registra nadležnog tijela državne uprave;
⦁    na vlastiti zahtjev članice uz obrazloženje. Zahtjev može biti podnesen u svako doba, a članstvo u tom slučaju prestaje 30 dana nakon primitka zahtjeva od strane članice. Potvrdu prestanka članstva u ovom slučaju potvrđuje Skupština Saveza na prvoj redovnoj sjednici;
⦁    ako se utvrdi da je članica prestala s radom;
⦁    ako je članica isključena iz Hrvatskog Stolnoteniskog Saveza ili drugih udruga udruženih u Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski para olimpijski odbor, Hrvatski športski savez gluhih.
(2)  Prije donošenja odluke o isključenju iz članstva, Izvršni odbor Saveza mora upozoriti članicu na nedostatke u radu, predložiti da se oni otklone, te da članica Saveza u roku, koji ne može biti duži od 60 dana, otkloni razloge zbog kojih bi mogla biti isključena iz članstva Saveza.
(3)  Protiv odluke o isključenju iz članstva članica ima pravo žalbe Vijeću sportske arbitraže pri HOO – u.

4. TIJELA SAVEZA I UPRAVLJANJE POSLOVIMA SAVEZA

Članak 25.

(1) Članice Saveza sudjeluju u upravljanju poslovima Saveza putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima Saveza i na druge načine utvrđene ovim Statutom.
(2)  Tijela upravljanja Savezom su:
⦁    Skupština,
⦁    Predsjednik i dopredsjednik,
⦁    Izvršni odbor,
⦁    Nadzorni odbor

4.1. SKUPŠTINA

Članak 26.

(1)   Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.
(2)  Skupštinu čine predstavnici članica Saveza koje participiraju u Programu javnih potreba u športu Zagrebačke županije i planu sredstava za sufinanciranje javnih potreba u športu Zagrebačke županije, i to po tri predstavnika svake takve članice.
(3)  Novoformirani stolnoteniski klubovi, koji ne participiraju u Programu javnih potreba u sportu Zagrebačke županije i planu sredstava za sufinanciranje javnih potreba u športu Zagrebačke županije imaju po jednog predstavnika u Skupštini Saveza.
(4)  Trgovačka društva i ustanove koje obavljaju sportsku djelatnost vezanu za stolni tenis, odnosno pravne osobe koje obavljaju djelatnost od interesa i značaja za stolnoteniski sport u Zagrebačkoj županiji imaju po jednog predstavnika u Skupštini Saveza.

Članak 27.

(1)  Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je:
⦁    državljanin Republike Hrvatske,
⦁    navršila 18 godina života i poslovno je sposobna, koja se nije ogriješila o etičke norme i načela olimpijskog pokreta,
⦁    član udruge koju predstavlja,
⦁    koja prihvaća Statut Saveza, Statut HSTS-a, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog kodeksa, te svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA),
⦁    koja nema prepreke iz članka 13. i članka 47. stavak 7. Zakona o sportu.
(2)  Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri (4) godine i predstavnik može ponovo biti biran.
(3)  Naknadno izabranom članu Skupštine mandat traje do isteka mandata saziva Skupštine za koju je izabran.
(4)  Iznimno, u slučaju spriječenosti člana Skupštine da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo članice može na temelju pisane odluke imenovati zamjenika za tu sjednicu.
(5)  Mandat zamjenskog člana za tu sjednicu podliježe verifikaciji Skupštine.
(6)  Predstavnik u Skupštini Saveza ima pravo na samo jedan glas kao član Skupštine Saveza.
(7)  Za svoj rad predstavnik odgovara udruzi koju predstavlja u Skupštini.
(8) Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.
(9)  Predstavnik koji nemarno obavlja svoju dužnost ili krši odredbe ovog Statuta ili na bilo koji drugi način umanjuje ugled Saveza, bit će od Izvršnog odbora upozoren i o tome će Izvršni odbor obavijestiti članicu koja ga je izabrala za predstavnika u Skupštini Saveza.
Odluku o predstavniku po navedenoj obavijesti, članica je dužna, u roku od 60 dana dostaviti Izvršnom odboru. Ukoliko u tom roku Izvršni odbor ne dobije obavijest članice smatra se da je predstavnik opozvan i prestaje mu mandat u Skupštini.

Članak 28.

Skupština Saveza:
⦁    donosi politiku razvoja stolnoteniskog sporta,
⦁    donosi Statut Saveza kao i njegove izmjene i dopune, Poslovnik o radu Skupštine, Poslovnik o radu Izvršnog odbora, Poslovnik o radu Nadzornog odbora te druge opće akte za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine utvrđena nadležnost Skupštine,
⦁    objedinjuje sportske programe članica i donosi Program javnih potreba te skrbi o njegovu ostvarenju,
⦁    donosi kriterije za programiranje i financiranje javnih potreba,
⦁    bira članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, likvidatora te donosi odluku o njihovom razrješenju ili opozivu,
⦁    bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza,
⦁    usvaja program rada Saveza te financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
⦁    usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Saveza za prethodnu godinu,
⦁    utvrđuje plan za obavljanje gospodarske djelatnosti Saveza sukladno propisima,
⦁    donosi odluku o prestanku rada Saveza,
⦁    odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Saveza u slučaju prestanka rada Saveza,
⦁    odlučuje po žalbama,
⦁    obavlja i druge poslove iz djelokruga Saveza, ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

Članak 29.

(1)  Predsjednik Saveza dužan je najkasnije 60 dana prije isteka mandatnog razdoblja pokrenuti postupak izbora za predstavnike u Skupštini za sljedeće mandatno razdoblje.
(2)  Ako pojedina članica nije u roku određenom odlukom iz stavka 1. ovog članka izabrala svoje predstavnike u Skupštinu, Skupština može započeti s radom, a naknadno izabrani predstavnici članice uključit će se u rad Skupštine na sljedećoj sjednici Skupštine.
Skupština u novom sazivu počinje s radom ako je odluku o izboru predstavnika dostavilo više od polovice članica.
Prvu sjednicu nove Skupštine saziva dotadašnji predsjednik.

Članak 30.

(1)  Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna, izvanredna i svečana.
(2)  Skupština radi na redovnim sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(3)  Svake četvrte godine saziva se Izborna sjednica Skupštine.
(4)  Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik:
⦁    kad prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
⦁    na temelju zaključka Izvršnog odbora,
⦁    na zahtjev najmanje jedne trećine predstavnika članica u Skupštini.
Ako predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za sazivanje Skupštinu će sazvati predlagač.
(5) Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se predstavnicima najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine, s naznakom datuma, mjesta i vremena održavanja.
Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju prosudbenu raspravu, materijal za raspravu dostavlja se najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.
U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.
(6)  Svečane sjednice Skupštine mogu se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog datuma za Savez, odnosno iz druge potrebe iste prirode.
(7)  U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica Saveza koje su upisane u popis članica Saveza prije isteka mandata tijelima Saveza.
(8)  Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja izabranih predstavnika.
U slučaju nedostatka kvoruma sjednica Skupštine se odgađa za vrijeme od 15 dana. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih predstavnika članica.
(9)  Skupština, u pravilu donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju izbora novih tijela Saveza odnosno kad Skupština odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 31.

(1)  U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici sportskih i državnih tijela, medija, te drugih organizacija, bez prava odlučivanja.
(2)  Skupština može odlučiti da se sjednica Skupštine održava bez gostiju, ako to zatraži najmanje jedna trećina nazočnih članova Skupštine.

4.2. PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 32.

(1)  Savez ima predsjednika i dopredsjednika.
(2)  Dopredsjednika, na listi zajedno s predsjednikom, bira Skupština iz redova predstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.
(3)  Predsjednik Saveza je ujedno i predsjednik Skupštine i Izvršnog odbora. Predsjednik i dopredsjednik su za svoj rad odgovorni Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 33.

(1)  Predsjednik obavlja sljedeće zadaće i poslove:
⦁    predstavlja i zastupa Savez u zemlji i inozemstvu;
⦁    skrbi da rad Saveza bude u skladu sa Ustavom RH, zakonima i drugim propisima, te politikom razvoja stolnoteniskog sporta i zajedničkim interesima udruženih članica utvrđenih planovima i programima;
⦁    odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Saveza;
⦁    odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i financijskog izvješća Skupštini Saveza;
⦁    saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;
⦁    brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora;
⦁    potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor;
⦁    obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.
(2)  Dopredsjednik pomaže u radu predsjedniku i zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 34.

(1)  Za predsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima i kriterijima:
⦁    da je državljanin Republike Hrvatske,
⦁    da ima navršenih 18 godina života i da je potpuno poslovno sposoban,
⦁    da je ugledan sportski djelatnik, odnosno bivši sportaš,
⦁    da se nije ogriješila o etičke norme i načela sporta i olimpijskog pokreta,
⦁    da prihvaća Statut Saveza, Statut i pravila HSTS – a, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog kodeksa, te svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA),
⦁    da nema prepreka iz članka 13. i članka 47. stavak 7. Zakona o sportu

Članak 35.

(1)  Za predsjednika Saveza može biti birana osoba iz sastava Skupštine koju (u pisanom obliku) predloži najmanje pet (5) ovlaštenih predstavnika članica Saveza.
(2)  Prijedlog za izbor predsjednika i dopredsjednika podnosi se na adresu Saveza najkasnije 15 dana prije održavanja Izborne Skupštine u pisanom obliku, ovjeren po predlagateljima žigom udruge i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje udruge.
Uz prijedlog za svakog kandidata treba se priložiti životopis kandidata te njegovo sportsko djelovanje unazad najmanje pet (5) godina.
Svaki od kandidata za predsjednika dužan je napisati četverogodišnji plan i program svog rada u Savezu.
(3)  Izbor predsjednika i dopredsjednika obavlja se neposrednim tajnim glasovanjem predstavnika članica Skupštine.
(4)  Predstavnicima članica na Skupštini podijelit će se listići s popisom imena i prezimena svih propisano prijavljenih kandidata za predsjednika odnosno dopredsjednika Saveza, koji moraju biti poredani po abecedi prezimena i ispred čijih imena i prezimena se nalaze redni brojevi po redoslijedu kandidata.
(5)  Predstavnici udruga zaokružuju broj ispred imena samo jednog predloženog kandidata za predsjednika odnosno dopredsjednika.
(6)  Za predsjednika odnosno dopredsjednika izabrani su kandidati koji su dobili natpolovičnu većinu glasova svih nazočnih predstavnika.
Ako ni jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, izbori će se ponoviti s tim da u drugi krug idu dva kandidata za predsjednika odnosno dopredsjednika s najvećim brojem glasova.
U drugom krugu za predsjednika odnosno dopredsjednika izabran je kandidat s većim brojem glasova.

Članak 36.

(1)  U slučaju da predsjednik i/ili dopredsjednik koje je izabrala Skupština ne izvršavaju svoje obaveza sukladno odredbama ovog Statuta, da svojim radom teže povrijede zakon, odredbe Olimpijske povelje, Etičkog ili Medicinskog kodeksa MOO – a, odredbe Statuta ili politiku koju je utvrdila Skupština ili da svojim djelovanjem spriječe provođenje odluka Skupštine, isti mogu biti razriješeni sa svojih funkcija.
(2)   Prijedlog za razrješenje predsjednika i/ili dopredsjednika, slijedom odredbe iz stavka 1. ovog članka mogu podnijeti članice Saveza pismenim zahtjevom koji treba podržati trećina članica Skupštine Saveza, a predsjednika i/ili dopredsjednika može se razriješiti i na temelju njegovog osobnog zahtjeva.
(3)  Nakon razmatranja prijedloga za opoziv predsjednika i/ili dopredsjednika, Skupština javnim glasovanjem odlučuje o tome hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Glasovanje o opozivu je tajno.
(4)  Predsjednik i/ili dopredsjednik je opozvan ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine.
(5)    Novoizabranom predsjedniku i/ili dopredsjedniku mandat traje do isteka mandata prethodnika.
(6)  O razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika odlučuje Skupština na izvanrednoj sjednici koju saziva Izvršni odbor u roku od 30 dana od podnošenja pisanog zahtjeva ovlaštenog podnositelja zahtjeva sukladno stavku 2. ovog članka, za razrješenje predsjednika i/ili dopredsjednika Saveza.
(7) U slučaju trajne spriječenosti ili podnošenja neopozive ostavke predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, najduže do nove (izvanredne) izborne sjednice Skupštine Saveza koja se održava u roku od 60 dana od nastupanja navedenih okolnosti.

4.3. IZVRŠNI ODBOR

Članak 37.

(1)  Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Saveza koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Saveza.
(2)  Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu.

Članak 38.

(1)  Izvršni odbor ima 5 članova: predsjednika, dopredsjednika i tri člana.
(2)  Članovi Izvršnog odbora biraju se, na prijedlog predsjednika, iz redova predstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Predsjednik i dopredsjednik članovi su Izvršnog odbora po položaju.

Članak 39.

(1)  Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik.
(2)  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik.

Članak 40.

(1) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se, u pravilu jednom mjesečno, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(2)  Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik.
Sjednicu Izvršnog odbora mogu sazvati i tri člana Izvršnog odbora.
Članak 41.

(1)  Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.
(2)  Izvršno odbor odlučuje većinom glasova svih nazočnih članova.
(3)  Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kad odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 42.

(1)  Članovi Izvršnog odbora su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.
(2)  Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može razriješiti člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.
(3)  Skupština može razriješiti Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.
(4)  Skupština može razriješiti člana Izvršnog odbora ako cijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora ili ako bude opozvan kap predstavnik sportske udruge u Skupštini.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora razrješavaju se po postupku po kojem su izabrani.
(5)  Prijedlog za razrješenje pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik ili najmanje 5 predstavnika u Skupštini.
(6)  Ako se razriješi Izvršni odbor u cjelini, tada se Izvršni odbor bira na novi mandat.
(7)  Ukoliko član Izvršnog odbora odstupi na vlastiti zahtjev ili je prestao biti član sportske udruge koja ga je izabrala putem Nadležnog tijela udruge u članstvo Skupštine Stolnoteniskog saveza Zagrebačke županije, bira se novi član Izvršnog odbora po istom postupku po kojem su birani svi članovi IO.
Način i izbor pojedinog člana IO u slučaju razrješenja i odstupanja s mjesta člana IO propisan je Poslovnikom o radu Skupštine.
(8)  Na mjesto razriješenog člana Izvršnog odbora bira se novi član po istom postupku po kojem je izabran član Izvršnog odbora koji je razriješen, odnosno koji je prestao s obavljanjem funkcije člana Izvršnog odbora, a mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata tog saziva Izvršnog odbora.

Članak 43.

(1)  Izvršni odbor Saveza je izvršno tijelo Saveza koje obavlja sljedeće poslove i zadaće:
⦁    utvrđuje:
⦁    prijedlog Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna, te drugih općih akata koje donosi Skupština,
⦁    prijedlog godišnjeg Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije, programa rada Saveza, financijskog plana i financijskog izvješća,
⦁    prijedlog konačnog nacrta kriterija i mjerila za vrednovanje programa stolnoteniskih klubova za čiju se realizaciju sredstva osiguravaju iz proračuna županije, te ih predlaže Skupštini.
⦁    donosi:
⦁    opće akte koji reguliraju pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora, te razmatra i odlučuje o pitanjima iz područja djelovanja Saveza, koja nisu u nadležnosti Skupštine ili kojeg drugog tijela Saveza u skladu s odredbama ovog Statuta,
⦁    pravilnike o djelovanju komisija i stručnih tijela Saveza,
⦁    odluku o dodjeli nagrada i priznanja po posebnom pravilniku, te proglašava najbolje stolnotenisače Zagrebačke županije za prethodnu godinu,
⦁    mjere i aktivnosti za unapređenje i stvaranje najpovoljnijih materijalnih i financijskih uvjeta za realizaciju programa Saveza.
⦁    imenuje:
⦁    tajnika, i razrješava ga,
⦁    imenuje Programsku komisiju koja izrađuje nacrt prijedloga javnih potreba u športu Zagrebačke županije,
⦁    imenuje komisiju od tri člana Izvršnog odbora koja razmatra zamolbe za dodjelu financijskih sredstava iz pozicije obavezne rezerve,
⦁    imenuje stručnu komisiju Saveza koja tijekom godine obilazi sve članice koje participiraju u Programu javnih potreba te izvještava Izvršni odbor i Skupštinu o radu članica,
⦁    bira i poziva predstavnike Saveza u tijela drugih udruga, odbora, komisija i stručnih tijela Saveza.
⦁    odlučuje o:
⦁    organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativno – tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Saveza,
⦁    davanje inicijative za održavanje redovne, izborne, izvanredne ili svečane sjednice Skupštine.
⦁    provodi i skrbi o:
⦁    provođenju odluka i zaključaka Skupštine ako ovim Statutom, Poslovnikom ili samim odlukama i zaključcima nije to povjereno drugom tijelu Saveza,
⦁    izvršavanju financijskog plana Saveza i u okviru toga o rasporedu i korištenju sredstava,
⦁    organizaciji i realizaciji Programa rada Saveza i odgovoran je za njegovo izvršenje,
⦁    podnosi izvješća o svom radu Skupštini te priprema potrebne materijale za sjednice Skupštine Saveza i predlaže završni račun,
⦁    upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza za što odgovara Skupštini Saveza,
⦁    razmatra pitanja iz rada udruženih članica i poduzima odgovarajuće mjere za unapređenje njihova rada, kao i za otklanjanje nepravilnosti u radu,
⦁    tumači odredbe ovog Statuta,
⦁    obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima Saveza, kao i one koje mu povjeri Skupština.

Članak 44.

(1)  Izvršni odbor u izvršenju svojih poslova i zadaća može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.
(2)  Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru.
(3)  Radi što bolje operativnosti djelovanja u donošenju važnih odluka koje se odnose na rebalans javnih potreba u tekućoj godini temeljenog na odlukama nadležnog ureda Zagrebačke županije, te eventualnih viših sportskih tijela čiji je Savez član, Izvršni odbor može izvršiti izmjene javnih potreba za tekuću godinu do 5% od ukupnog iznosa za tekuću godinu. Odluka o izmjenama i dopunama javnih potreba informativno se dostavlja članicama Saveza, a na prvoj idućoj Skupštini se ista samo potvrđuje. Ukoliko je nužno izvršiti rebalans javnih potreba Saveza za tekuću godinu, a isti prelazi 5% od ukupnog financijskog plana, odluku o tome mora donijeti Skupština Saveza na svojoj Izvanrednoj sjednici koja se održava isključivo radi tog pitanja.
(4) Zbog postavljenih rokova nadležnog ureda Zagrebačke županije za dostavu prijedloga plana i programa javnih potreba sporta za narednu godinu, Izvršni odbor ima ovlasti dostaviti privremeni prijedlog izrađen na temelju provedenog natječaja i dostavljene dokumentacije članica Saveza za tu namjenu.
Konačni prijedlog javnih potreba sporta donosi Skupština Saveza na prvoj idućoj sjednici, te može na temelju opravdane rasprave izmijeniti privremeni prijedlog kojeg je donio Izvršni odbor i dostavio ga nadležnom uredu Zagrebačke županije.

Članak 45.

(1)  Pri izboru članova Izvršnog odbora vodi se briga o što je moguće optimalnijoj i ravnomjernijoj zastupljenosti članica Saveza.
(2)  Za člana Izvršnog odbora Saveza može biti birana osoba iz sastava Skupštine koju, u pisanom obliku, predloži najmanje tri ovlaštena predstavnika članica Saveza.
(3)  Prijedlog za izbor člana Izvršnog odbora podnosi se na adresu Saveza najkasnije 15 dana prije održavanja Izborne Skupštine u pisanom obliku, ovjeren po predlagateljima žigom udruge i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje udruge.
Od predloženih kandidata izabrani Predsjednik predlaže Skupštini tri člana – kandidata za Izvršni odbor.
Izbor članova Izvršnog odbora obavlja se neposrednim tajnim glasanjem predstavnika članica u Skupštini.
Predstavnicima članica na Skupštini podijelit će se listić s popisom imena i prezimena kandidata za člana Izvršnog odbora, koji moraju biti poredani po abecedi prezimena i ispred čijih imena i prezimena se nalazi redni brojevi po redoslijedu kandidata. Predstavnici udruga zaokružuju broj ispred imena 3 predložena kandidata. Kandidati s natpolovičnim brojem glasova postaju članovi Izvršnog odbora.
U slučaju da se nakon provedenih izbora konstatira kako jedan ili više kandidata nemaju potreban broj glasova, pristupa se drugom krugu glasovanja u kojem predsjednik predlaže novog kandidata za Izvršni odbor. Postupak se ponavlja sve dok predloženi kandidat ne dobije potrebnu natpolovičnu većinu glasova.

4.4. NADZORNI ODBOR

Članak 46.
(1)  Nadzorno odbor Saveza ima tri člana.
(2)  Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza.
(3)  Nadzorni odbor je ovlašten:
⦁    za kontrolu zakonitosti u radu i poslovanju,
⦁    za kontrolu izvršavanja ugovornih i drugih obveza Saveza,
⦁    za nadzor materijalno – financijskog poslovanja Saveza,
⦁    za nadzor izvršavanja odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
⦁    za kontrolu i analizu ostvarivanja utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza,
⦁    za poduzimanje drugih mjera u svezi sa svojim poslovima, zadaćama i djelokrugom rada.
(4)  Stručna služba Saveza ili tajnik Saveza, kao i druga tijela Saveza, dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.
(5)  Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Saveza kojoj podnosi izvješće o svom radu.
(6)  O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Izvršni odbor, odnosno Skupštinu Saveza kao i tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost.
(7)  Ako se utvrđena nepravilnost ne ukloni u primjerenom roku, Nadzorni odbor je dužan o tome obavijestiti ovlaštena državna tijela.

Članak 47.

(1)  Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine Saveza.
(2)  Predsjednika Nadzornog odbora članovi biraju između sebe.
(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, u skladu s odredbama ovog Statuta i isti članovi mogu biti ponovo izabrani.
(4) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 48.

(1)  Za člana Nadzornog odbora Saveza može biti birana osoba koja nije predstavnik članice u Skupštini a koju, u pisanom obliku, predloži najmanje tri ovlaštena predstavnika članica Saveza.
(2)  Prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora podnosi se na adresu Saveza najkasnije 15 dana prije održavanja Izborne Skupštine u pisanom obliku, ovjeren po predlagateljima žigom udruge i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje udruge.
(3)  Izbor članova Nadzornog odbora obavlja se neposrednim tajnim glasanjem predstavnika članica u Skupštini.
Predstavnicima članica na Skupštini podijelit će se listići sa popisom imena i prezimena svih kandidata za člana Nadzornog odbora, koji moraju biti poredani po abecedi prezimena i ispred čijih imena i prezimena se nalaze redni brojevi po redoslijedu kandidata.
Predstavnici udruga zaokružuju broj ispred imena za tri predložena kandidata.
Tri kandidata sa najvećim brojem glasova postaju članovi Nadzornog odbora.
U slučaju da se nakon provedenih izbora konstatira kako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova tako da se ne može utvrditi koja su tri kandidata izabrana za članove Nadzornog odbora, pristupa se drugom krugu glasovanja u kojem sudjeluju samo oni kandidati koji su dobili isti broj glasova.
Za člana Nadzornog odbora u drugom krugu bit će izabran onaj kandidat odnosno kandidati koji dobiju veći broj glasova.

4.5. TAJNIK

Članak 49.
(1)  Savez ima tajnika.
(2)  Tajnika Saveza bira Izvršni odbor tajnim glasanjem na vrijeme od 4 godine.
Ista osoba može ponovo biti izabrana za tajnika Saveza.

Članak 50.

(1)  Za tajnika može biti birana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
⦁    da je državljanin Republike Hrvatske,
⦁    da posjeduje najmanje srednju stručnu spremu, odnosno odgovarajuću stručnu spremu prema važećim propisima,
⦁    da ima 5 godina iskustva u struci,
⦁    da je bio uspješan sportaš, dokazani sportski dužnosnik ili djelatnik,
⦁    da poznaje hrvatski i svjetski stolni tenis i funkcioniranje njihovih asocijacija,
⦁    da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma,
⦁    da nema prepreke iz članka 13. i članka 47. stavak 7. Zakona o sportu,
Ostale uvjete za izbor tajnika određuje Izvršni odbor Saveza.

Članak 51.
Tajnik:
⦁    zastupa i predstavlja Savez u poslovima određenim Statutom,
⦁    odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Saveza,
⦁    obavlja stručne i administrativne poslove Saveza,
⦁    brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa Saveza,
⦁    rukovodi radom stručnih službi Saveza,
⦁    odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i financijskog izvješća Skupštini Saveza,
⦁    pomaže u radu predsjedniku Saveza i predsjednicima drugih tijela Saveza,
⦁    odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza,
⦁    brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza,
⦁    surađuje s ministarstvima i drugim državnim tijelima, Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim organizacijama od važnosti za stolni tenis Zagrebačke županije,
⦁    vodi i ažurira evidenciju članica Saveza (popis) te je odgovoran za omogućavanje svakodnevnog uvida i davanja podataka o aktualnom članstvu u Savezu,
⦁    odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika sa redovne sjednice Skupštine Saveza nadležnom uredu,
⦁    sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza, a temeljem odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
⦁    organizira pristup medijima i promociju stolnog tenisa u Zagrebačkoj županiji,
⦁    kreira marketinšku ponudu Saveza,
⦁    planira djelatnost Saveza i suradnju s partnerima u ostvarivanju prihoda kroz marketinšku i drugu gospodarsku djelatnost za realizaciju programa Saveza,
⦁    osigurava javnost rada Saveza,
⦁    obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika Saveza.

Članak 52.

(1)  Tajnik kao stručna osoba sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza, a za svoj rad odgovara predsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini.
(2)  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika, zamjenjuje ga osoba koju odredi predsjednik Saveza.

Članak 53.

(1)  Tajnik može biti razriješen svoje dužnosti ako svojim radom svjesno povredi Ustav, zakone, Statut i druge akte Saveza, zbog čega nastanu štetne posljedice za Savez, ako neosnovano odbija izvršiti odluke Skupštine i Izvršnog odbora, te zbog nezakonitosti i zloporabe dužnosti.
(2)  O razrješenju tajnika odlučuje Izvršni odbor.
(3)  Inicijativu za razrješenje tajnika mogu dati predsjednik Saveza i Izvršni odbor.
Na odluku o razrješenju tajnika može se uložiti prigovor na adresu Saveza u roku od 15 dana od dana primitka donesene odluke.
(4)  Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti zahtjev.

4.6. STEGOVNA KOMISIJA

Članak 54.

Stegovna komisija Saveza je tijelo koje odlučuje o stegovnoj odgovornosti članica i osoba koje sudjeluju u programima Saveza, provodi stegovne postupke u prvom stupnju.

Članak 55.

(1)  Stegovna komisija ima tri člana, a bira ih Izvršni odbor na mandat od četiri godine.
(2)  Stegovna komisija bira predsjednika iz svog sastava.
(3)  Stegovna komisija odlučuje o stegovnoj odgovornosti članica Saveza, kao i fizičkih osoba koje sudjeluju u radu tijela ili programu Saveza, kao i natjecatelja prema općim aktima Saveza, zbog počinjenih povreda, prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta, te drugih akata Saveza, sa slijedećim djelokrugom:
⦁    prima prijave za pokretanje stegovnog postupka koje ulažu članice i drugi sudionici Saveza,
⦁    provodi stegovne postupke u I stupnju inicirane po prijavi ili službenoj dužnosti, a može izreći mjeru opomene i/ili pokrenuti postupak isključenja iz članstva Saveza, (prijedlog odluke o isključenju članice donosi Izvršni odbor, a odluku o isključenju donosi Skupština),
⦁    provodi postupke mirenja,
⦁    donosi odluke većinom glasova ukupnih članova, zaključke i preporuke na koje se može uložiti žalba,
⦁    obavlja i druge zadaće, temeljem odluka Skupštine i Izvršnog odbora Saveza koje su u djelokrugu njenog rada.

Članak 56.

(1)  Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu Stegovne komisije kojom se određuju obveze članica Stolnoteniskog saveza Zagrebačke županije, povrede sportskih obveza, stegovne mjere, postupak utvrđivanja odgovornosti, tijela za vođenje postupaka i izricanje stegovnih mjera, pravni ljekovi te zastara stegovnog postupka.

5. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 57.

Sukladno odredbama Zakona o sportu, Zakona o javnoj nabavi te drugim važećim aktima i propisima, Savez utvrđuje, posebnom odlukom Izvršnog odbora i/ili Nadzornog odbora, sukob interesa određene osobe u radu tijela Saveza budući da se interes pojedinca ili člana Saveza ne može staviti ispred općeg interesa stolnog tenisa, stolnotenisača i Saveza.

Članak 58.

(1)  Kad postoji spor između članova Saveza ili sukob interesa unutar Saveza koji nije riješen na način utvrđen odredbama ovog Statuta ili nekim drugim važećim aktom, pravilnikom, odlukom rješavanje spora ili sukoba interesa unutar Saveza se povjerava Stegovnoj komisiji Saveza.
(2)  Ako postupak mirenja iz prethodnog stavka provodi Stegovna komisija, ista u postupku mirenja postupa sukladno odredbama Zakona o mirenju.

6. ARBITRAŽA

Članak 59.

(1)  Sve članice Saveza kao i fizičke osobe koje su njihovi članovi, prihvaćaju arbitražu Sportskog arbitražnog sudišta Hrvatskog olimpijskog odbora, za izvanredno preispitivanje konačnih odluka tijela Saveza i njenih članica, protiv kojih je iscrpljen ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite pred tijelima Saveza.
(2)  Članice i Savez mogu ugovoriti nadležnost Sportskog arbitražnog sudišta Hrvatskog olimpijskog odbora za odlučivanje u sporovima nastalim u svezi s obavljanjem sportske djelatnosti, kao i za posredovanje rado mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati, ako zakonom nije određena isključiva stvarna nadležnost sudova ili drugih državnih tijela u Republici Hrvatskoj.

7. UNUTARNJI NADZOR

Članak 60.

(1)  Članovi Saveza sami nadziru rad Saveza.
(2)  Ako članica Saveza ili druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza smatra da je odlukom ili postupanjem nekog tijela Saveza povrijeđen Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlaštena je na to upozoriti Izvršni odbor Saveza te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
(3) Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva, i po zahtjevu ne postupi, a nepravilnosti se ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, članica, odnosno druga osoba koja je podnijela zahtjev za otklanjanje nepravilnosti, može podnijeti ponovni zahtjev Nadzornom odboru Saveza. Ukoliko prethodna dva tijela Saveza u ovom postupku nisu riješila zahtjev na zadovoljstvo članice Saveza ili druge osobe, zahtjev se može dostaviti Skupštini Saveza za prvu iduću sjednicu na razmatranje. Odluka Skupštine Saveza je konačna.

8. IMOVINA, NAČIN STJECANJA IMOVINE I MATRIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 61.

(1)  Imovinu Saveza čine nekretnine, pokretna imovina, prava i novčana sredstva.
(2)  Savez vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća prema propisima kojima se utvrđuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
(3)  Novčana sredstva Savez stječe:
⦁    vlastitom djelatnošću, obavljanjem gospodarskih djelatnosti prema posebnim propisima,
⦁    iz sredstava proračuna Zagrebačke županije za ostvarivanje programa javnih potreba,
⦁    prilozima, sponzorstvom i donacijama,
⦁    iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 62.

(1)  Novčana sredstva Saveza nalaze se na njegovom poslovnom računu.
(2)  Raspodjela ukupnih financijskih sredstava vrši se financijskim planom u skladu s programom rada kojeg je odobrila Skupština Saveza ili u posebnim slučajevima Izvršni odbor za odluke koje imaju uporište u ovom Statutu.
(3)  Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadaće prihvaćene godišnjim programom i financijskim planom.
(4)  Mogućom ostvarenom dobiti ostvarenom obavljanjem gospodarske djelatnosti, sukladno odredbama ovog Statuta i pripadajućim propisima, raspolagat će Izvršni odbor, sukladno programu i financijskom planu Saveza, a ona može biti korištena isključivo za financiranje sportske djelatnosti Saveza.
(5)  Eventualno ostvareni višak prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom na temelju privremene odluke Izvršnog odbora, a potvrđivanjem Skupštine Saveza na prvoj idućoj sjednici isključivo u svrhu unapređenja stolnog tenisa u Zagrebačkoj županiji.
(6)  Financijski plan Saveza donosi, mijenja i dopunjuje Skupština Saveza, a u posebnim okolnostima Izvršni odbor na temelju članka 44., stavak 4. i 5. ovog Statuta.
(7)  Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik Saveza.
(8)  Godišnji financijski izvještaj Saveza, usvaja Skupština i predaje se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, a javno se objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija.

Članak 63.

(1)  Savez može stjecati nekretnine, pokretnu imovinu i prava.
(2)  Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

(3)  Odluke o prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom otuđivanju ili opterećivanju nekretnina i prava donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.
(4)  Za svoje obveze Savez odgovara cjelokupnom imovinom.
(5)  Članice Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.

Članak 64.

(1)  Obavljanjem pojedinih stručno – administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ili nije ekonomično da se obavljaju u okviru Saveza, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati angažman osoba u administrativnim i stručnim poslovima ugovorom o radu, ugovorom o dijelu ili autorskim ugovorom.
(2)  Poslovi koji se osiguravaju ugovorom o radu, ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom ugovara Izvršni odbor.

9. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 65.

Savez može dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju stolnog tenisa.
Vrsta nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

10. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 66.

(1)  Savez prestaje s radom kad se ispune Zakonom propisane pretpostavke ili odlukom Skupštine Saveza.
(2)  Savez prestaje s radom temeljem odluke o prestanku rada Saveza, a donosi se odlukom Skupštine Saveza, dvotrećinskom većinom svih predstavnika.
(3)  U slučaju prestanka rada Saveza nekretnine, pokretna imovina i prava Saveza prelaze u vlasništvo Zagrebačke županije – koja će nastaviti djelatnost radi promicanja i razvitka stolnog tenisa na području Zagrebačke županije.
(4)  Novčana sredstva će se upotrijebiti za podmirenje dospjelih obveza Saveza.
(5)  Ako je Savez primio financijska sredstva iz proračuna ili iz drugih javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

11. LIKVIDATOR SAVEZA

Članak 67.

(1)  Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština Saveza u skladu sa odredbama Statuta Saveza.
(2)  Osobu koja se bira za likvidatora Saveza, predlaže Izvršni odbor Saveza, pri čemu, osoba koja se bira na tu funkciju treba ispunjavati uvjete uvažavajući potrebu stručnost i iskustvo, s obzirom na nadležnost likvidatora.
(3)  Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza.
(4)  Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.
(5)  Likvidator likvidaciju Saveza provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

12. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

(1)  Statut je temeljni opći akt Saveza i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.
(2) Statut Saveza donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova od svih članova Skupštine nakon pribavljenih primjedbi i prijedloga članova Skupštine.
(3) Materijali za prosudbenu raspravu moraju biti dostavljeni članovima Skupštine najmanje 15 dana prije dana sazivanja Skupštine.
(4)  Postupak izmjena i dopuna Statuta obavlja se na način donošenja Statuta.
(5)  Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Izvršni odbor Saveza.

Članak 69.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja, a njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti statut Saveza donesen na Skupštini 20.02.2013. godine.
Odredbe o izboru svih tijela Saveza sukladno ovom Statutu primjenjuju se po isteku mandata trenutno izabranih tijela Saveza.

Predsjednik:
Tomislav Ciban